Deelnemersreglement COC’s True Colors Loterij


LOTNL B.V. (Hierna: LOTNL), statutair gevestigd te Amsterdam onder KvK-nummer 857374606, treedt op als uitvoerder van de door de Kansspelautoriteit aan de Federatie COC Nederland verstrekte incidentele kansspelvergunning onder nummer 12956, voor de te organiseren COC’s True Colors Loterij (Hierna te noemen True Colorsloterij) ten behoeve van de Federatie COC Nederland.

Contactgegevens


Federatie COC Nederland
Nieuwe Herengracht 49
1011 RN  Amsterdam    
Telefoon: (020) 6234596
Website: www.cocloterij.nl
Email: info@coc.nl

LOTNL B.V.
Entrada 100
1114 AA Amsterdam-Duivendrecht
Website: www.lotnl.nl
E-mail: info@lotnl.nl

 

Artikel 1 Toepasselijkheid deelnemersreglement

Dit deelnemersreglement is van toepassing op de volgende loterij:
 • True Colorsloterij, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Federatie COC Nederland
Eventuele afwijkingen op dit deelnemersreglement zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meer bepalingen in dit deelnemersreglement nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van het deelnemersreglement volledig van kracht.
LOTNL (als vertegenwoordiger van COC) zal in dat geval nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 2 Voorwaarden deelname

Deelname aan de True Colorsloterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder en voor rechtspersonen. Aan een minderjarige deelnemer (< 18 jaar) die ten onrechte als meerderjarige aan de True Colorsloterij heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

 

Artikel 3 Inleg

De prijs van één lot, de inleg genoemd, wordt gecommuniceerd op het fysieke lot (indien en voor zover van toepassing), in diverse publicaties en op de website van de True Colorsloterij (www.cocloterij.nl). Deze inleg is voor de True Colorsloterij in 2019: € 5,- per lot.

Artikel 4 Deelname

Een deelnemer kan deelnemen aan de True Colorsloterij door een betaling van de inleg (€ 5,-).  Deelnemers kunnen met meerdere loten per trekking deelnemen.
Bij het kopen van een lot kent de True Colorsloterij de deelnemer een uniek lotnummer toe. Dit lotnummer wordt bekend gemaakt via het fysieke of digitale lot dat de deelnemer ontvangt na betaling van de inleg.

De deelnemer machtigt LOTNL om namens het COC het verschuldigde bedrag van de bankrekening van de betreffende deelnemer te incasseren. De bevestiging van afschrijving geldt als bevestiging van deelname. Indien er geen tijdige of volledige betaling heeft plaatsgevonden vervalt het recht op deelname en het verkrijgen van een prijs.
Deelnemen betekent dat deelnemer akkoord gaat met de voorwaarden over het gebruik van persoonsgegevens zoals opgenomen in dit deelnemersreglement.

Artikel 5 Trekking en prijsbepaling

De True Colorsloterij kent voor de loterij van 2019 één trekkingsmoment. De trekkingsdatum wordt bekend gemaakt op de website van de True Colorsloterij, www.cocloterij.nl.

Het prijzenpakket van de True Colorsloterij bestaat uit diverse (gesponsorde) prijzen, in natura en/of in geld.

Prijzenpakketten worden, voorafgaand aan de trekking, bekend gemaakt via de website van de True Colorsloterij. De trekking wordt uitgevoerd onder toezicht van een notaris, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde en gecertificeerde programmatuur.

Per trekking wordt door een notaris vastgesteld of en dat er gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde programmatuur en dat er alleen betaalde loten in de trekking worden betrokken. De uitkomst van de trekking is een overzicht van lotnummers met bijbehorende prijzen. De notaris stelt vervolgens vast dat alle prijzen uit de prijzenpot zijn toegekend aan de lotnummers. De notaris maakt een proces-verbaal op van de trekking.

 

Trekkingsdatum True Colorsloterij

27 januari 2019

Prijzenpot True Colorsloterij

De True Colorsloterij heeft een prijzenpot die gevuld wordt afhankelijk van het aantal verkochte loten. Hoe meer loten er worden verkocht hoe beter de prijzenpot wordt gevuld. Hiervoor werkt de True Colorsloterij met series. Elke serie bestaat uit 3.333 loten. Er zijn maximaal 3 series dus de prijzenpot zal maximaal gevuld zijn bij de verkoop van meer dan 6.666 loten. Wanneer er meer dan 6.666 loten worden verkocht bestaat de prijzenpot uit de volgende prijzen:
 • 1 x Jaarvoorraad Ben & Jerry's IJs a € 200
 • 1 x Strippenkaart Sauna Nieuwezijds a € 165
 • 1 x Reischeque Elize was here a € 449
 • 4 x Getto Dinercheque voor 2 personen a € 50
 • 1 x 10-visit card Club chUrch a € 85
 • 4 x 2 tickets & drankje A'DAM Tower a € 39
 • 12 x Fles True Colors Cava a € 16,50
 • 2 x Holland Casino Experience arrangement met live Bingo a € 100
 • 1 x Jaarabonnement Linda, alles! a € 137,50
 • 1 x Corendon Reischeque 5 daagse reis Gran Canaria a € 900
 • 1 x The Lions Club selected Ondergoed set 4 stuks a € 50
 • 4 x OUTtv Eurovision Board Game a € 24,95
 • 10 x OUTtv Pro 6 maanden a € 45
 • 2 x Sharp TV 40' inch a € 429
 • 4 x 2 vliegtickets naar een stad in Europa van Travel Mundo a € 350
 • 6 x Sharp all-in-one sound system a € 229
 • 300 x Bladcadeau mini-abonnement op tijdschrift naar keuze a € 12,50
Prijzen boven € 449,- worden belast met 30,1 % kansspelbelasting. De True Colorsloterij zal deze belasting inhouden en aan de Belastingdienst afdragen.

 

Artikel 6 Toekenning en uitreiking prijzen

Toekenning van prijzen vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van een definitieve, daadwerkelijk geïncasseerde betaling van het prijswinnende lotnummer. Het prijswinnende lotnummer is geldig, en daarmee opeisbaar tot uiterlijk 12 maanden na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.

De True Colorsloterij maakt de prijswinnende lotnummers in ieder geval bekend op haar website en kan aanvullend kiezen (mits gegevens bekend zijn) om deelnemers actief te informeren via email of telefonisch.

Prijzen in natura worden in overleg met de winnaar uitgereikt. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen. Geldprijzen worden bijgeschreven op het bankrekeningnummer van de winnaar. Voor het uitreiken van prijzen zal de deelnemer zijn gegevens bij de aanschaf van een lot kenbaar moeten maken aan de True Colorsloterij. Uitbetaling op naam en rekeningnummer van een ander dan de deelnemer vindt niet plaats.

Prijzen worden zelfs in geval van verloren gegane deelnamebewijzen automatisch uitgereikt. De True Colorsloterij weet door de aankoop wie de eigenaar is van het lot en zal de prijs aan de eigenaar overhandigen.

Prijzen boven € 449,- worden belast met 30,1 % kansspelbelasting. De True Colorsloterij neemt deze belasting bij prijzen in natura voor eigenrekening. Over geldprijzen boven € 449,- is kansspelbelasting verschuldigd. De True Colorsloterij houdt de belasting in en draagt deze af aan de Belastingdienst. De True Colorsloterij zal de nettoprijs overmaken aan de winnaar.

Artikel 7 Afdracht loterijopbrengst

Tenminste 50% van de loterij-inkomsten zal rechtstreeks ten goede komen aan het goede doel, of de goede doelenorganisatie. In het geval van de True Colorsloterij is het goede doel de Federatie COC Nederland en meer specifiek het Bob Angelo Fonds, waarmee kleinschalige initiatieven in de LHBTI+ gemeenschap worden ondersteund.

Artikel 8 Afgelasting of uitstel

De True Colorsloterij is gerechtigd de loterij geheel of gedeeltelijk af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan niet kan worden gegarandeerd. Het besluit hierover dient vóór de geplande trekking aan de met het toezicht belaste notaris te worden gemeld. Dit besluit wordt per omgaande via de website van bekend gemaakt. De reeds betaalde inleg wordt aan de deelnemers terugbetaald.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid en overmacht

De True Colorsloterij is niet aansprakelijk voor schade of nadelen die voortvloeien uit:
 • Onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de deelnemer;
 • Storingen in computer- of andere apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, telefoonlijnen en andere verbindingen;
 • Eventuele onbereikbaarheid van de website, als gevolg van storingen of door derden verrichte handelingen;
 • Het als gevolg van overmacht niet (volledig) of niet tijdig kunnen organiseren van de loterij;
 • Overige door derden verrichte handelingen.


Artikel 10 Klachten

Klachten over de True Colorsloterij kunnen schriftelijk worden neergelegd bij de Federatie COC Nederland. Voor de contactgegevens wordt verwezen naar het begin van dit deelnemersreglement.

Artikel 11 Bescherming persoonsgegevens

In het kader van de deelname door een deelnemer aan de True Colorsloterij verstrekt de deelnemer persoonsgegevens. LOTNL zal deze persoonsgegevens namens COC verwerken en bewaren met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De namen van deelnemers of prijswinnaars zullen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde bekend worden gemaakt. Namen van deelnemers en hun adresgegevens zijn wel beschikbaar voor de begunstigde goede doelenorganisatie.

Met het deelnemen aan de True Colorsloterij stemt de deelnemer ermee in dat de loterij zijn persoonsgegevens mag verwerken, bewaren, zelf mag gebruiken, en mag doorgeven aan de door de deelnemer aangewezen goede doelenorganisatie in het kader van eigen fondsenwerving en informatieverstrekking. Noch de True Colorsloterij, noch de begunstigde goede doelenorganisatie zal persoonsgegevens bekendmaken aan een derde.

Indien de deelnemer een afwijking constateert ten opzichte van de door hem ingevulde gegevens, dient hij een door hem gewenste correctie schriftelijk kenbaar te maken bij de True Colorsloterij.

Artikel 12 Geschillen/jurisdictie

De overeenkomst met de deelnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen, voortkomende uit of verband houdende met overeenkomsten met de deelnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam
COC's True Colors Loterij is een initiatief van Federatie COC Nederland in samenwerking met LOTNL BV.
De vergunning is afgegeven onder nummer 12956 dd. 2 oktober 2018. Voor meer informatie: info@lotnl.nl
logo-one_community

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen